Tıp Sözlüğü

Hermevsimbitki Şifalı Bitkiler | MEDICINAL PLANTS | NATUROPATHY | PHYTOTHERAPY | Alternative Medicine | Herbalism sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Anjin
Antispazmodik İlaçlar
Alerjik Fungal Sinüzit
Acetify
Amiyotrofi
Anoson Yapısı
Antiemetik İlaçlar
Ateş
Adenom
Adenoangiosarcoma
Anisoleukocytosis
Amlodipin
Amil Nitrat
Ankiloz
Antifriz Zehirlenmesi
Antianksiyete İlaçları
Ailesel (Familyal)
Abarognosis
Adiposuria
Astereognozis
Antimalaryal İlaçlar
Algolagnia
Abatic
Abortifacient
Acidosis
Acystia
Antidromic
Akustik Sinir
Adrenal Bezler
Alveolit
Adenin
Ağrı
Alkaloz
Androstenedion
Anjin
Arginin
Astım Bir Alerji Midir?
Acarology
Acephalia
Aeroselerosis
Acyanotlc
Ağar
Allolalia
Amentia
Ancipital
Aseptik Nekroz
Akut
Alerji
Alkilleyen Ajanlar
Adenozin Trifosfat
Acth
Alternatif Tıp
Alveollerin Anatomisi
Amenore
Amfetamin
Amip
Adrenalin
Atriyal Natriüretik Peptid
Atetozis
Antenatal Bakım
Antabus
Aknoiditis
Adet görme veadet değişiklikleri
Abazi
Ab Kan Grubu
Adenozin
Afaki
Akalazya
Akalküli
Alçıya Alma
Amip
Anabolizma
Antagonist Kaslar
Antidot (Panzehir)
Apopleksi
Apandisit
Acil Doğum
Anjin
Abnormality
Absorbable
Acanthial
Acariasis
Acarophobia
Accident
Acetonation
Acrodynia
Albumen (L.)
Aliphatic
Ambulation
Amicroscopic
Aminosuria
Aınniotome
Anandrious
Androgyny
Antenatal
Aquatic
Arteriometer
Aslrovirus
Atopic Eczema
Abdominal Hysterectomy
Adhesive Tape
Ablasyon
Ace İnhibitörü İlaçlar
Agonist
Agregasyon Trombosit
Aldosteronizme
Allopurinol
Aeroblkler
Adrenal Bez Hastalıklar
Adp
Anaerobik
Amiyotrofik Lateral Skleroz
Androjen Hormonlar
Anevrizma Tipler
Anemi Tipleri Ve Nedenler
Adenokanser
Araknodaktili
Anjiyo Periferik
Abdomenin Oskültasyon
Antikonvülsan İlaçlar
Anti Diyare İlaçları
Anti Kanser İlaçlari
Antisosyal Kişilik Bozukluğu
Aşırı Kullanım Hasarı
Açlık
Afrodizyak
Anatomi
Adenoidektomi
Aerofaji (Hava Yutma)
Aglütinin
Akoli
Akselerin
Alçılı Sargı
Alerjen
Amenore
Amilazemi
Aminoasidüri
Amniyon Bantları
Anatomi
Androit
Antropometri
Aura
Ayak Başparmağı (Hallux)
Azigos Toplardamarı
Abtorsion
Acanthocephala
Acardiohemia
Acceptor
Accessory
Acedia
Acroparalysis
Automatic Action
Actomyosin
Adamantoma
Adiposis Tuberosa Simplex
Aerocolpos
Aid
Albuminuric
Alginuresis
Alkaloids
Alochia
Ameboid
Angiomatosis
Angioneurotic
Angiotonia
Angiotonic
Anisodont
Anisosthetic
Ankylotome
Antilemic
Anüs (L.)
Apocrine
Appendix Vermiformis (Vermiform Appendix)
Arsenate
Astroblast
Atactiform
Auto-Antitoxin
Allelic Genes
Aortic Valve
Release
Abduksiyon
Abortus (Düşük)
Asetilkolinesteraz İnhibitörleri
Akresyon (Depozit)
Bartolinit
Baker Kisti
Biyopsi
Beta Bloker İlaçlarların İstenmeyen Etkileri
Bulimi
Bromelain
Balanit
Biyokimya
Bundle Branch Block
Beziler Membran
Barbitüratlar
Bifosfonat İlaçlar
Boğmaca
Bulbus (soğan)
Bronchiospasm
Best Hastalığı
Bendroftumetiazid
Behçet Hastalığı
Bcg Aşısı
Bazofil
Blastosit
Bmp
Burun Kırılması
Bozuklukları
Başı Vurma
Burun Kanaması (Rinoraji)
Bullation
Betten Hastalığı
Benzilpenisilin
Berilyozis
Benzalkonyum Kloçür
Benzokain
Bekerel
Badlle Calmetteguerin (Calmetteguerin Basili)
Bakteriler
Balotman
Butırofenonlar
Baldır Kasları
Bezoar
Biliyerkolik
Bronşiyol
Bronşiyal Astım
Bronz Diyabet
Bufalı Hörgücü
Bül
Bleb
Betametazon
Bupivakain
Boğulma
Babalık Testi
Bacak, Kırık
Brakiyal Pleksus
Bronkoskopi
Babesia
Bacillus Leprae
Bacteriosis
Barylalia
Bibliomania
Bicarbonate
Biochemistry
Brittle Bones
Botryotherapy
Brachycephaly
Bronchoplasty
Brucella Suis
Brucellemia
Bulbospinal
Biliary Calculus
Basal Celi
Brodie’S Disease
Bacterial Toxin
Badem Yağı
Burun Bantları
Berry Anevrizması
Beta Bloker İlaçlar
Berber Kaşıntısı
Benzoil Peroksit
Belim
Bebek Dişleri
Beta Bloker İlaçlarların İstenmeyen Etkileri 2
Baz Çifti
Bazin Hastalığı
Bazal Gangliyon
Basilli Dizanteri
Bazal Hücreli Karsinom
Baryum Sülfat
Bartolin Bezleri
Barrett Özofagus
Bakteriyemi
Bakteriyel Endokardit
Baklofen
Bartholin Bezleri
Basedow Hastalığı
Blefarit
Böbrek Ödemi
Baldır Ağrısı
Bifokal
Bilateral
Bikornuat Uterus
Bilharziyas
Billroth Operasyonu
Binet Testi
Biyotit
Biliyer Sistemin Fonksiyonu
Brakiterapi
Braket, Diş
Brakiyalji
Bronş Kanseri
Bronş
Bruit
Bumetanid
Burrdeliği
Bacak Kırılması
Barsak Sesleri
Barsak
Bilinç
Bakır
Beslenme Sondası
Balanopostit
Balizm
Barr Cisimciği
Bartonella Baculiformis
Ben
Beyin
Bilirubin
Biyotip
Brakiözefagus
Bulaşma
Blind Abscess
Bronchial Asthma
Bacillemia
Baclllotherapy
Bacterid
Bacteriology
Bacteriophytoma
Bacteriotropin
Bacteriuria
Bag Of Waters
Bagasse (F.)
Bagassosis
Balaneutics
Ballooning
Balneum Arenae
Barbital
Bartonella
Baruria
Baryencephalia
Basement
Basic
Birth
Barsak
Brachygnathous
Bradyphrenla
Bronchiogenic
Bronchiole
Baker’S Cyst
Bumt Sugar
Bunyoncuk
Burun Lavajı
Beta Blokerlerin Etki Şekiller
Beriberi
Belladonna
Bemardsoulier Sendromu
Bazal Membran
Basitrasin
Beli Palsisi
Baz
Beklometazon 2
Baryum Lu Röntgen İncelemeleri
Bartolin Apsesi
Baro Travma
Bardet Biedl Sendromu
Balsam
Bant Ügasyonu
Bakteriyel Gıda Zehirlenmesi
Bakteriyoloji
Babinski Bulgusu
Bakteriyel Vajinozis
Babesiyoz
Balon Anjiyoplasti
Balon Kat Eter
Biyosentez
Bağırsak Atonizisi
Bilier Diskinezi
Caplan Sendromu
Chorioangioma
Cilt Alerjisi
Cd4 Sayısı
Cartilaginous
Consumptive
Cyclic
Cytodiagnosis
Corneous Mole
Calpol
Cacanthrax
Cantharides
Category
Cephalopelvic
Collagenous
Cyclophorometer
Cervicothoraclc Ganglion
Çocuk Felci
Ca-125
Camoslnemla
Cellulifugal
Choroideremia
Colpoptosis
Conservation
Copper
Coombs Testi
Collodion Baby
Calorimetric
Cannabism
Ciliated
Cistema (L.)
Cleid
Colorimeter
Colostomy
Colporrhagia
Contractibility
Conular
Cotton
Cardiac Crisis
Crystallization
Crystalluria
Cystopyelitis
Cytoplasm
Common Opsonin
Çapak
Charcot Marie Tooth Hastalığı
Coffın Siris Sendromu
Corpus Callosum (Nasırsı Cisim)
Çağrışımsal Anlam (Connotative Meaning)
Cerebral Allergy
Camptocormia
Cancellated
Cannabis (L.)
Colloid Carcinoma
Cardiokinetic
Carina Vaginae
Carotic
Catalase
Cautery
Cellicolous
Chalk
Cheirokinesthesia
Chemoheterotroph
Choledochoduodenostomy
Cholemesis
Chordal
Chorion Laeve
Chromoscopy
Cionitis
Circumorbital
Coherent
Colocynth
Colümnar
Constitution
Convex
Cooperation
Correspondence
Corrugator
Cristal
Cullcifuge
Cutis Laxa
Camna’S Disease
Catgut Suture
Central Paralysis
Çeşitli Kimyasal
Çamur Banyosu
Caisson Hastalığı (Vurgun)
Capgras Sendromu
Çürük
Çalışma (Assay)
Cephalexin
Cerumol
Cheynestokes Solunumu
Chlamydia Psittaci
Costen Sendromu
Doğum Ağrıları
Çilek Beni
Check-Up
Colliculus Seminalis
Cpk Ölçümü
Çene Ve Yüz Kırıkları
Çağrışım Agnozisi (Associative Agnosia)
Çekirdek (Nucleus, Nuclei)
Çizgisel Yaklaşım (Linear Perspective)
Chronic Abscess
Citric Acid
Coxsackie Virüsü
Cacopathia
Cadaverous
Calcipenia
Calefaclent
Calllsection
Calyciform
Cancerogenesis
Cannula (L.)
Capitulum (L.)
Capsulectomy
Carpus (L.)
Certification
Charbon (F.)
Cherophobia
Chest
Chiropody
Chlorldlmetry
Cholepathia
Chondrosteoma
Chord&e (F.)
Chorditis
Choreoathetosis
Chorionitis
Chromatodysopia
Chromoptometry
Chronometer
Chronometry
Chryso
Clarify
Clavicular
Clomid
Coagulometer
Coccal
Codex Medicamentarium
Coitophobia
Covering
Cranioclasia
Creatinine
Cremnophobia
Cricoid
Culture
Curaremimetic
Cutis (L.)
Cylindrical
Cynonthropy
Cystometrogram
Cupping Glass
Cane Sugar
Circulatory System
Curling’S Ulcer
Casal Kolyesi
Captopril
Campbell De Morgan Lekeleri
Cın
Colorado Kene Ateşi
Çocuk Rehberliği
Çocuklarda Ağlama
Çatlak Topuk
Cymalon
Cushing Sendromu
Crandall Sendromu
Coxa Yara
(Cri Du Chat Sendromu)
Çiğneme
Çiftçi Derisi
Cerrahi Komplikasyon
Cpk-Mb Ölçümü
Çocukluk Amnezisi (Childhood Amnesia)
Central Amaurosis
Coronary Arteries
Colostomy Bag
Cat Bite
Cell Body
Ciliary Body
Cacao
Callus (L.)
Calorie
Caput (L.)
Carbuncle
Carcinoma İn Situ
Disopiramid
Deksamfetamin
Doğum Kusurları
Destek Ve Danışmanlık
Doğum Sandalyesi
Davranış Terapisi
Doğum Lekesi
Disproportion
Dişleklik
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Dentinoid
Disorientation
Daktilit
Diş Muayenesi
Dekompresyon
Degenerate
Denatured
Dissector
Duplicitas (L.)
Diyare
Dejeneratif
Dorsoanterior
Doğum Sonrası Ağrılar
Doğurma
Dertum Hastalığı
Deoksikolik Asit
Deri Çatlağı
Doping
Divertikülit
Dizanteri
Dizüri
Dang Hastalığı
Dolaşım Kollapsı
Dendritik Ülser
Detrüsör İnstabilitesi
Diamorfın
Dtap/ Lpv /hib
Diyabetik Katarakt
Damar
Darwin Dikeni (Darwin Tüberkülii)
Disfaji
Disleksi
Dendrophilia
Diüretik
Duodenum
Demet Dal Bloğu
Dot
Deserebre
Difüzyon
Dilatör
Disk, İntervertebral
Diyabetik Ketoasidor
Diyatermi
Dalak
Davranış
Dejenerasyon
Dermomiyotom
Diyapedez
Deliquescence
Detruncation
Diathermal
Diplococcus
Dorsoventrad
Dronıomania
Dysmetropsla
Dyspepsia
Dysphylaxia
Dysplastic
Dehs
Draf 3 İşlemi
Demans
Displazi
Drenaj
Dolaşım Sistemi
Duyarsızlaşma, Alerji
Dvec
Deterjan Zehirlenmesi
Deskuamasyon
Diabetes İnsipidus
Dietilstilbestrol
Dıvertikül Hastalığı
Dövme
Diyatermi
Dizkapağı Kırıkları
Coarse
Direct Current
Deafmute
Dentition
Dermatography
Dermatoplasty
Dermatorrhagia
Descensus Uteri
Desquamation
Dialyzable
Digitus Pedis
Dalak
Dehb 2
Döleşi
Düzeltme, Dental
Denge
Dermatit
Dermatoz
Desensitizasyon
Dikrotizm
Dilatosyon
Diskinez
Dismenore
Dispepsi
Dispne
Demet
Doğum
Doğum Kanalı
Doğum Havuzu
Danışmanlık
Doavp
Diş İpi
Diş Macunu
Diş Hekimliği
Diş Röntgeni
Diş Çekimi
Desmopressin
Desogestrel
Desferroksamin
Desidda
Dermatomiyozit
Dermatom
Derealizasyon
Dejeneratif Bozukluklar
De Morsier Sendromu
Devic Hastalığı
Diguglielmo Hastalığı
Diskiform Keratit
Dirsek
Dizartri
Dissekan Anevrizma
Dissosiyatif Reaksiyon
Ditranol
Derealizasyon
Dissimülasyon
Duodenit
Dehidratasyon
Dopamin (Dopamine)
Diplococcus
Discoverable
Dissect
Dlverticulosis
Dizygotic
Dogmatist
Drugs
Diabetic Vulvitis
Düşük, İndüklenen
Damar Sertliği
Distoni
Diyastaz
Diyet
Diş Gıcırdatma
Diş Kırılması
Doğum, Erken
Doğum Oranı
Doğum, Prematüre
Doğum Yaralanması
Doğum Kontrolü
Davranış Bozukluğu
Deri Çatlakları
Dizkapağı Kondromalazisi
Doğum 2
Duyarsızlaştırma
Dişlenme
Dişle İlgili Acil Durumlar
Dışkılama
Dermoid Kist
Deossifikasyon
Dekompozisyon
Deflorasyon
De Morun Lekeleri
De Quervain Hastalığı
Dezoryantasyon
Digeorge Sendromu
Diklofenak
Disodyum Etidronat
Epikondil
Embolizasyon
Epistaksis
Enkoprezi
Epietri
Emlah
Epididimit
Erektil Disfonksiyonu
Engellenme
Epithelium
Exopathic
Enfeksiyon Semptomları
Eburnasyon
Excite
Erb’s Paralysis
Eğik Septum
Epigastrik Fıtık
Epididymotomy
Exarteritis
Extrarenal
Em Neon Sıvısı, Amnion Sıvısı Hamileliğin, Aşırı Miktarda Amnion Sıvısı, Hücreler, Amnion Sıvısı Amn
Eklampsi
Emanasyon
Eales Hastalığı
Ensefalosel
Ekstrasistol
Emasiyasyon
Esophagography
Edinsel
Enfeksiyon
Eke
Esotropia
Ereksiyon
Enama
Ekstazi
Epsteinbarr Virüsü
Endokarditin Lokalizasyonunda Mekanik Etkiler Ve Endokarditin Sonuçları
Ezilme Yaraları
Earache
Endomorph
Endotoxoid
Erg
Erotomaniac
Essence
Endokardit
Endoaletriyal Biyopsi
Ejakülasyon
Enüldeat
Epikantus Kıvrımı
Endometrit
Epitel Dokusu
Epizyotomi
Eros
Etiyoloji
Ego Anxiety
Enamel Cell
Echinulate
Emunctory
Endarteritis
Endocranium
Endocrinopathie
Endoneuritis
Endostitis
Engraphia
Entereetasis
Enterobiasis
Epizoology
Erysipelothrix
Ethnography
Euplastic
Endoskopik Burun Ameliyatı (Ess)
Epididimoorşit
Epikondilit
Eksfoliatif Dermatit
Ekstrovert
Ekstrasistol (Ek Atım)
Elektrobisturi
Endometrit
Enerji Rezervi
Ensefalosel
Ekstraselülar Rezervuar (Extrasellular Reservoir)
Effluvium (L.)
Effluxion
Egotheism
Elaboration
Elısa(Enzyme-Linked İmmunosorbent Assay)
Enterogram
Essential
Estimation
Eugenics
Eunuchoidism
Eurhythmia
Excretive
Experimental
Expression
Edinsel Bağışıklık
Etyoloji
Epitelyum
Enerji İhtiyaçları
Ensefalopati
Erkek
Erizipel
Ekstansiyon (Doğrultma, Uzaklaştırma)
Enflamasyon (Iltihap, Yangı)
Ensefalografi (Pnömoensefalografi)
Eritropsi (Kırmızı Görme)
Ehromometry
Education
Electrotaxis
Epidermization
Epilation
Epithesis
Eustachitis
Evacuation
Evert
Evolutionist
Excavator
Elektroterapi
Endikasyon
Epitel
Erees Maten
Ektropiyon
Ekolali
Edarıtulus
Enerji
Epidural Anestezi
Epiderm
Endomorf
Epifiz Plağı
Eritema Ab İgne
Erken Safha
Ekstra Dural Kanama
Ekstravasküler
Echo Virüs (Enteric Cyropathogen Human Orpbans)
Eğilim
Ekinokok (Echinococcus Granulosus)
Ektazi
Ektopi
Elektrodiyagnostik
Elektroşok
Endemik
Endodonti
Enfarktüs
Eritroz (Alyuvar Fazlalığı)
Esteraz
Doğumla Gelen Sakatlık Hastalıklar
Eğilimsel Atıf (Dispositional Attribution)
Ektoparazitler
Ehromatosis
Ehromaturia
External Conjugate
Eyele
Eystitome
Exudative Diathesis
Ecdysiasm
Echinococcus Granulosus
Ectodermal
Edulcorant
Ejaculatio Retardata
Electrocardiography
Electromotive
Electropyrexia
Elephantiasis
Embryotomy
Enamel
Enarthritis
Entrance
Eosinophilic
Ephedrine
Epidermolysis
Epidermoma
Flupentiksol
Farenjit
Fıtık Korsesi (fıtık Bağı)
Flüorosis
Fibroplazi
Fırsatçı Enfeksiyonlar
Fizyoterapi ’Fizikoterapi Fizik Tedavi’
Fentanil
Fitness
Fallop Boruları
Faset Eklem
Fantom Kol - Bacak
Farnıakofili (farmakomani)
Freud yen Teori
Fonksiyonel Hastalıklar
Floresein
Faktör
Feces İmpaksiyonu
Fallop Boruları (Salpenks)
Farmakopi
Fiziksel Yaş
Farenks
Fakoemulsifıkasyon
Flyrın Aird Sendromu
Fomitler
Fraktır
Flukonazol
Fantezi
Ferritin
Fountain Syringe
Foley Sondası
Fren Ulum
Fasciola Hepatica
Fenestrasyon
Fiber
Field
Fibrosit
Forniks
Flurbiprofen
Fox Fordyce Hastalığı
Fungisi Dal
Falx Cerebri
Flüor Albus
Flebit
Formaldehit
Fetüs
Fekalit
Faset
Flaskite
Foam Cells
Fitopatoloji
Frusemld
Fotodermatoz
Fasioliyaz
Fenestrasyon
Fantezi
Folikül
Finasterid
Fordyce Hastalığı
Fröhlich Sendromu
Flüor Profilaksisi
Felç
Fetal Alkol Sendromu
Fraley Sendromu
Frontal
Fibrosarkom
Feces İnkontinans
Fallik Dönem
Foto Fobi
Feromonlar (Pheromones)
Fetal Distress
Fermantasyon
Fluoksetin
Fenbufen
Formülleri
Fotherguı Hastalığı
Fosille Sendromu
Filiform Papillalar
Fsh
Fuch Sendromu
Fungi
Fetal Dolaşım
Fetoskopi
Fibratlar
Flüorür
Faktör V
Faktör İx
Fanconi Anemisi
Fanconi Sendromu
Fasikülasyon Da
Faradizasyon
Fundus İncelemesi (Funduskopi)
Freudcu Sürçme (Freudian Slip)
Fricke’S Bandage
Flush
Fiziksel Karsınojenler
Flurazepam
Folk Asit
Felty Sendromu
Foramen
Fenoprofen
Ferritin
Franceschetti Sendromu
Fraser Sendromu
Freud Yen Dil Sürçmesi
Firar Balıarnı
Frotaj
Früktoz
Ftp (Failure Tok Thrive)
Fuch Lekeleri
Fob
Fulminan
Fundus
Fetal Distres
Fetal Hareket
Fetişizm
Fibrozu
Film
Fısür
Fısür Örtücü
Fabry Hastalığı
Fistül
Flaşör
Fluklosasiun
Fasiyal Sinir
Fasiyel Ağrı
Fasiyal Spazm
Floridasyon
Famsiklovir
Famotidin
Falya
Fagosit
Fagositoz
Fakoemülsifikasyon
Falanks
Falks Serebil (Beyin Orağı)
Fasya
Fasciolopsis Buski
Fenilhidantoin Dozajı
Fıtığın Boğulması
Fibrin
Fibrinolizin (Plazmin)
Fibromatoz
Fibrosarkom
Fibula (Kamış Kemiği)
Fitobezoar
Flebit
Frozen Seksiyon
Flüorokardiyografi
Flüor Zehirlenmesi
Folikülin
Fonokardiyografi
Fomiks
Fosfor Zehirlenmesi
Frotman (Sürtünme Sesi)
Frozen Section (Dondurulmuş Kesit)
Früktozamin
Faraday Paratoneri
Fotokimyasal Sis
Fıtık
Fazikacı (Phasic Pain)
Fenotiazinler (Phenothiazines)
Fenotip (Phenotype)
Formel İşlemsel Evre
False Albuminuria
Follicular Angina
Femoral Angiography
Free Association
Flexner’S Bacillus
Friar’S Balsam
Functional Bleeding
Functional Blindness
Frontal Bone
Forceps Delivery
Edematous
Focal Epilepsy
Face
Facioplasty
False
Faradlzation
Fatalism
Febrile
Fecund
Femininity
Fetoplacental
Fibrinogenemia
Fibrocyst
Glikojenik
Gut Hastalığı
Ghrf
Gia (geçici İskemik Atak)
Generation
Gangliyon
Genital herkes
Gargara
Genel Anestezi Teknikleri
Gastroenterostomi
Gazlı Bez
Güneş yanığı
Globulinemia
Göğüs Basısı
Güneş Kremi
Geğirme
Glikoz
Gangliitis
Gecikmiş Buluğ
Gastroenterit
Gastrostomi
Geri Çağırma İpucu (Retrieval Cue)
Gastrodynia
Gastrorrhaphy
Guanidine
Glomerulonefrit
Galaktozüri
Gastrit
Gastropeksi
Gırtlak (Larinks)
Güdü (Motive)
Grand Multípara
Gecikmiş Alerji
Güdük
Genital Organlar
Gebelik (Hamilelik)
Glosit
Gazbezi
Gnathoiogy
Gamma Globulin
Giardiasis
Gastrojejunostomi
Geniculum (L.)
Göğüs Kemiği
Gastrorafi
Gevşeklik
Günah Keçisi Kuramı (Scapegoad Theory Of Prejudice)
Göz
Gastroenterit
Gibbus (Pott Hörgücü)
Gluteal Fold
Galvanoterapi
Gangliyon
Gastroduodenoskopi
Gerontofili
Gingivitis
Gmelin’S Test
Galyum
Genetik Bozukluklar
Glikostaz
Glossit
Gartner’S Cyst
Gastrointestinal
Glandered
Glutamine
Gonangiectomy
Göğüs
Göğüs Kompresyonu
Göz Damlaları
Gluteus Bölgesi
Gölgl Kas - Kiriş Organı
Göğüs Boşluğu (Toraks)
Göz Damlası
Gözleri Kısmak
Galvanik Deri Tepkisi (Gdt) (Galvanic Skin Response)
Gamomania
Glair
Gland
Gonococcal
Gustometer
Gustometry
Gynandromorph
Gerhardt’S Test
Gastrit
Glokom
Göz Morluğu
Gizu Hemoraji
Göğüs Ağrısı
Göğüs Filmi
Gastrik Erozyon
Gavaj
Germe
Geri Besleme
Göz Küresi
Göz, Yapay
Galaktosemi
Galaktofor Kanallar (Süt Kanadan)
Galaktosel
Gametogenez
Gangliyonörom (Gangliyositom)
Gastrektazi
Gastroduodenit
Gastrosükore
Gastrotomi
Genital Dönem
Gestoz (Gebelik Toksemisi)
Glikoneojenez
Glikoz-6-Fosfat-Dehidrogenaz (G6Pdh)
Güyom
Glomerülonefrit
Glüten
Göbek
Göğüs Kafesi
Gözlem Altına Alma
Göz Merceği
Göz Odası
Grafomani
Geçerlilik (Validity)
Gizli Hafıza (Implicit Memory)
Göreli Yükseklik (Relative Height)
Günah Keçisi (Scapegoad)
Gonadal Agenesis
Genetic Counselling
Gastric Dilatadon
Gluten Flour
Galactophoritis
Galactopyra
Galactoschesia
Galvanocautery
Ganglion (G.)
Ganglioneuroma
Gastrocoloptosis
Gastrocolpotomy
Gastropexy
Gastrorrhagia
Gastrotomy
Gastrula (L.)
Gemma (L.)
Gemmation
Generalize
Generative
Gerontal
Geumaphobia
Glaucomatous
Glossalgla
Gluteofemorai
Goitrogenic
Gonioscope
Gonorrhea
Gonotoxemia
Granulation
Granuloma
Granulomatous
Gravidism
Gristle
Group
Guide
Gymnosophy
Gynecologic
Grape Sugar
Guthrie Test
Gastrointestinal Tract
Galen’S Veins
Guatr
Gigli’S Saw
Geğirme
Galaktosemi
Galaktozüri
Gastrektazi
Gastro Aterit
Gastro İntestinal
Gastroptoz
Genital
Gurultu
Gecikmiş Dişlenme
Gecikmiş Şok
G6Pd Eksikliği
Gamet
Gastroenteroloji
Gastroskopi
Göz Tembelliği
Güneş Işığı, Olumsuz Etkileri
Güneş Çarpması
Gangliyonlar
Gastrektomi
Gastroenteroloji
Hematokolpos
Helweg Larsen Sendromu
Homozygosis
Hyperchloruria
Hava
Harrison Oluğu
Hiperürisemi
Hydrargyrate
Hammer Toe
Haberci Plak
Hepatalji
Heat Energy
Henıogenesis
Hipoglisemi
Huchard Hastalığı
Haemofiu
Halüsinojenik İlaç
Heterozigot
Heterograft
Hydrolactometer
Herpes
Hipersansivite
Hipotermi
Hayal Kurma
Habitüel Düşük
Hemanjiom
Hallervorden Spatz Sendromu
Haloperidol
Hantavirus
Hücrenin Yapısı
Hipokondri
Hipostenüri
Hapatomegali
Hemiatrophy
Hemotom
Hemoraji
Hemotoraks
Hücre 2
Hipertermal
Hartnup Hastalığı
Hipoglossus Siniri (Dilaltı Siniri)
Heimlich Manevrası
Hiperkapni
Hiperpepsi
Hipertrofi
Haileyhailey Hastalığı
Hypersplenism
Hydrosoluble
Hypoglossal
Hava Yolu Tıkanması
Homozigot
Hormon Tedavileri
Hiperglisemi
Hiperstenüri
Haya Yolculuğu İle İlişkili Sorunlar
Heterozigot
Hiperestezi
Hafıza Hücresi
Hını Virüsü
Habituasyon
Halitozis
Hallux
Hallux Valgus
Hcg
Hipotonik Bebek
Hematoloji
Hemoperiton
Hepatomegali
Hidratasyon
Hipobuli
Hipogonadizm
Hair Bulb (Bulb Of Hair)
Hand-Schüller-Christian Disease
Hypnogenetic
Hypopinealism
Hysterosalpingectonıy
Hiperkalsemi
Hayvanlar, Hastalıklar
Hemeroid
Hemipleji
Hipokandr
Hiposistoli
Hipotalamus
Hipotansiyon
Hipotonik
Halsizlik
Hormonunun
Hafifleme
Hemanjioblastom
Hemartroz
Hemoglobinüri
Hemoraji Şok
Hemoroidıer
Hemosiderozis
Hemospermi
Haşhaş
Heberden Şişmesi
Hepatom
Homeopati Nedir?
Halüsinozlar
Hematemez
Hemianestezi
Hemiatrofî
Hemoperikart
Hemoptizi
Hemoraji
Hemoroitler
Hiperaldosteronizm
Hiperalimentasyon
Hipermetri
Hiperosmi
Hipersomni
Hipertimi
Halusinojenler
Hipofonez
Hormon Tedavisi
Hcirball
Hemangioblastoma
Hematoplastic
Hemianacusis
Hemodialysis
Hepatosplenic
Heteronomy
Heterotopia
Histohypoxia
Holosteosclerosis
Hospitalism
Hydrocephaloid
Heavy Hydrogen
Hydrogymnastics
Hydromeningocele
Hydrophobic
Hydrotropism
Hyperglycistia
Hyperpnea
Hypinosls
Hypoglycogenolysis
Hypomyxia
Hypotension
Hydatid Thrill
Hard Palate
Hava Yolculuğu
Hava Yutma
Hava Yolu
Havalandırma
Hava Embolisi
Hayvan Deneyi
Hacamat
Hemofili
Hepatit
Hidroterapi
Hiperemi
Hiperplazi
Hematemezis
Hemoliz
Haemofılus İnfluenza
Hemoptozis
Hemoroidektomi
Hemostaüs
Hemostatik İlaçlar
Halıgreen Sendromu
Hallux Rigidus
Hamartom
Hamharmstring Kaslar
Harada Sendromu
Hasılimoto Tiroiditi
Hbaıc Test
Hdl
Helikobakter Pilorl
Hemianopsi
Hepatit, Viraj
Hepatosel
Hepatotoksik
Heteroseksüeluk
Hemoglobin
Holger-Nielson Usulü Yapay Solunum
Hematoidin
Hemipleji (Hemiparezi)
Hemodilüsyon
Hemokromositometrik İnceleme (Tam Kan Sayımı)
Hepatosit
Heredoataksi
Heteroplazi
Hidrotoraks
Hiperasidite
Hiperkinezi
Hiperostoz
İris
İştah Baskılayıcılar
İnfantile Utérus
İnkorporasyon
İnhalasyon
İnguinal Bölge (kasık)
İntention
İlaç Alışkanlığı
İnme Geçici Beyin Kansızlığı Sebepler
İç Kanamalar
İndirekt Coombs Testi
İntraduodenal
Isırmalar, Hayvan
İç Kanama Belirtiler Ve Görüntüler
İdrar Kesesi
İdrar Sedimenti (idrar Çökeltisi)
İktus
İmmünopatoloji
İlk Yardım Ve Kuralları
İlk Yardım
İshal Ve Su Kaybı
İçgüdü
İmplantoloji
İnhibisyon (Ketleme)
İnorganik Fosfor
İndolent
İşitme
İntihar, Teşebbüs
Ikınmak
İd (Altben)
İyileşme Ve Akıbet
İçsalgıbezleri
İsilik
İnme Emboli Sebepler
İnterorbital
İmmunotransfusion
İklim
İhtiyarlama
İlkyardım
İlaç Sinerjlzmi
İleum
İzotermal
İletim Afazisi
İdiyosinkrasi
İmmünoterapi
İndakanüri
İnme
İlk Yardım
İnvolutional
İridocyclitis
Isırmalar, İnsan
İktidarsızlık
İskemi
İleus (Bağırsak Tıkanması)
Ifraz
İmpetigo
Işık Uyumu (Light Adaptation)
İnguinal Canal
İzotonik
İğne
İtfaiyeci Kaldırışı
İnme (Apopleksi) İlk Yardım Ve Tedavi
İmmünglobülin E (Ige)
İmmünkompleks
İnsufflation
İsimsiz Alkolikler
Iltisak
İskemi
İyileşme
İyot Eksikliği
İltihap Reaksiyonu
İrin
İnme Çeşitleri Beyin Kanaması Sebepler
İleit
İmmünglobülinler
İmmünoprofilaksi
İnervasyon
İnfertilite (Gebekalmazhk, Verimsizlik)
İnfiizyon
İnstruction
İntersexuality
İntervillous
İntracardiac
İntracellular
İntracorporéal
İntralaryngeal
İntraretlnal
İonization
İridauxesis
İschialgia
İschiopubic
İsochronism
İsomorphic
Ichthyol
İchthyosis Fetalis
İdiot
Ignipuncture
İliotibial
İmmunity
İmmunodeficiency
İmmunogenic
İmmunology
İmplantation
İnattention
İncompatibility
İntubation Tube
İnsan Irkları Ve Özellikleri
Insidansı (Görülme Sıklığı)
İrtifa Hastalığı
İştah
İştah Kaybı
İştah Uyaranları
İstismar, Bağımlılık
Ifrazat
Imünoterapi
İntan Hastalıkları
İntradermal
İntramüsküler
İritasyon
İritation
İkincil Kemik Kanserleri
İşitme Siniri
İletim Tipi Sağırlık
İktürisyonsenkopu
İntihar
İdrarda kan (Hematüri)
Isırıklar, Sokmaları
İdrar
İktiyoz
İlik
İnterferon
İshal
İskelet
İyot
İnsan Desteği
İlk Yardımcı İçin Taşıma Yöntemleri Dört El Oturağı
İki El Oturağı
İleri-Geri Taşıma
İlk Yardım
İnme (Apopleksi)
Iq
İdiyopatik
İdrar
İliyopsoas Kası
İmmatürite
İnfiltrasyon
İnotropizm
İnsersiyon
İnsomnia
İntrojeksiyon (Içe Yansıtma)
İrigasyon (Yıkama)
İyatrojen
İzoaglütinasyon
Inutizm
İçkulak
İd (Id)
İmperforate Anüs
İleostomy Bag
İnfantile Cirrhosis
İntermittent Claudication
İnferiority Complex
İniensefali. İnion
İnject
İnosclerosis
İnspersión
İnteraction
İnterdigital
İntermammary
Internal
İnterscapulum
İntracapillary
İntracervical
İntraintestiual
İntraocular
İntroitus
İnunction
İnvitro
İnterstitial Cell-Stimulating Hormon (Icsh)
İsosexual
İchthammol
İctenis Gravis
İcterus Gravis Neo- Natorum
İmperfection
İmplacental
İmplement
İndex
İnert
Justo Minor
Jejun
Joint Cavity
Jugulum
Junctura
Jugular Bulb
Jactitation
Juvenile Muscular Atrophy
Jacasto Complex
Jacksonlan Epilepsy
Jinekomasti
Juvenile Diabetes
Jusculum
Juxtaspinal
Johnson’s Test
Jejunojejunostomi
Jugüler
James-Lange Kuramı
Jinandri
Jejunitis
Jejunotömy
Jejunorrhaphy
Jinjivektomi
Jejunoileostomy
Judicial
Jumentous
Juxta Articular
Jinekolojik Sendromlar
Jenner’S Stain
Junksiyonel Nevüs
Jinekomasti (Erkeklerde Memelerin Büyümesi)
Jinatrezi
Jaundice
Jejunectomy
Jejunojejunostomy
Juice
Juxtaposition
Juxtapyloric
Jerazosfn
Jakuzi
Jinekoloji
Jungkuramı
Jacksorı Epilepsisi
Jimnastik
Jinekoloji
Jejunokolostomi
Jejunostomi
Jejunum
Jet-Lezyon
Jigantizm (Devlik)
Jinekofobi (Jinefobi)
Jinekoloji
Jinekomasti
Jinjivit
Jukstaglomerüler Organ
Jenerik İsimler
Jargon Aphasia
Jaw Bone
Joint Capsule
Juvenile Cell
Javvorski’S Corpuscles
Juvenile Delinquent
Jansky-Blelschowsky Disease
Jourdain’S Disease
Japanese Encephalitis
Juvenile Hemorrhage
Jacket
Jargon
Jejunal
Jejunocolostomy
Jejunoileitis
Jejunostomy
Jejunum
Jelly
Jerk
Joint
Jugal
Jugale
Jugate
Jugomaxillary
Jugular
Jugulation
Jugum
Jujitsu
Julep
Junction
Jurisprudence
Jury
Jury Mast
Justo Major
Juvantia
Juxta
Juxtaglomerular
Juxtangina
Job’S Syndrome
Jejunal Ulcer
Kremaster Refleksi
Kardiyak Anevrizma
Karbirnazot
Katyon
Kan Sayımı
Kistiserkus
Kaşeksi
Katarakt Ameliyatı
Karpus
Koroner Kalp Hastalığı
Karbaril
Kör Nokta
Koroner
Keratoconus
Kastar Yağı (Hint Yağı)
Karunkül
Kardiyovasküler Bozukluklar
Kapsulit
Kalsitinin
Köprücük Kemiği (Klavikula)
Koruyucu Bakım
Katalizör
Kardiyoversiyon
Kardiyovasküler
Kardiyak Kas
Karbondioksit
Kolistin
Keskinlik, Görsel
Karsinom (Doğal Yerinde)
Katartik
Kardiyak Masaj
Kardiyak Ödem
Katarsız
Konvülsiyon, Febril
Kardiyak Nevroz
Klinik Çalışma
Kraniyosinostoz
Konjuktiva Ve Göz Kapakları
Kulaklararası Zaman Farkı
Kardiyak Aritmi
Kalorimetre
Kataphraxis
Kapsül
Kanül (Sonda)
Kolaps
Kalkül, İdrar Yolları
Koterizasyon
Karotid Arteri (Şah Damarı)
Kardiyopulmoner Baypas
Kateterizsyon, Kardiyak
Kolon Hastalıkları
Komedi
Kampimetri
Kaza İle Ölüm
Karpopedal Spazm
Kardiyak Döngü
Kozalji
Kampilobakter
Kolestiramin
Karbon
Kc
Karaciğer Kanseri
Kesitin
Karbarnazepin
Kalkaneus
Kemik Rezorpsiyonu
Ko Amoksilav
Klinik Farmakoloji
Kortizol
Kostikasyon
Kist
Karsinojen
Kardiyak Efor Testi
Kardiyak Arrest (Kalp Durması)
Karbon Kül (Çıban)
Kapasite, Demir Bağlama
Kanser Taraması
Kanal
Kankrum (Kankroid)
Kanabis
Kremaster
Kan Nakli, Uyuşmaz
Kan Süprüntüsü
Kanama Bozuklukları
Kepek
Kemik İliği Nakli
Kemik Grefti
Kemik Ağrısı
Kemik Apsesi
Kontraktür
Kord, Vokal
Kommensal
Kolposkopi
Klorokin
Kaudaekina
Kronolojik Yaş
Kortikosteroid Hormonu
Korozif Özafajit
Kan Tükürmek
Kızamıkçık
Kaburga Kemikleri
Kalsiyum
Karaciğer Şişkinliği
Karbon Dioksit
Katartikler Ve Laksatifler
Katater
Kızamıkçık
Kist Dermoid
Kseroderma
Kanama Zamanı
Kapsül
Karbonhidratlar
Kavern
Koksa Plana
Keloid Folliculitis
Kineplasty
Körbağırsak Apandisi
Kazeöz Apse
Karpal Tünel Sendromu
Karotid Sinüs Sendromu
Kardiyemiyopati
Kardiyak Disritmi
Kemik İliği Biyopsisi
Kangren
Kostik
Kreatinin
Kronolojik Yaş
Karyochrome
Kyphotic
Klamidya
Kriptomenore
Kemik Görüntülenesi
Kolla Bağlantılı Hastalıklar
Kök (Radiks)
Konjenital Efektler
Kastrasyon
Kartilaj (Kıkırdak)
Karsinogenez
Kartilaj Türleri
Kardiyomegali
Kardiyotokografi
Kardiyoloji
Kardiyak Kateter
Karbouk Asit
Kateterizasyon, Üriner
Kandidiyaz
Kanser Fobi
Kılcal Damar Hemanjiyomu
Kalsipotriol
Kalp Debisi
Kalori Gereksinimleri
Kalkül (Taş)
Kadmiyum Zehirlenmesi
Kalozite (Nasır)
Koleretik
Kolon
Konjonktivit
Kortiko Sürrenal
Kan Filmi
Kan Glukozu
Kan Nakli, Otolog
Kan Nakli
Kan
Kan Pıhtılaşması
Kan Zehirlenmesi
Kan Testi, Hematolojik
Kör Noktanın Konumu
Kör Kangal Sendromu
Kırılgan Kemikler
Kırılgan Diyabet
Kemik Metastazları
Kb
Kalp Oskültasyon
Kontrollü Çalışma
Kontüzyon
Kontrasepsiyon (Doğum Kontrolü)
Kontrasepsiyon, Acil
Konversiyon Bozukluğu
Kordon, Spermatik
Kornea
Kornea Transplantı
Kalsivum Metabolizma
Kamuflaj Preparatları
Kolorektai Kanser
Laser
Lenf Bezleri
Labirent Refleksi
Laktodiyagnoz
Lavman Opak
Labirent
Leylek lekesi
Laktozüri
Lambda
Langerhans Adacıkları
Lenfanjiyoplasti
Lenf Dokusu
Lenfatizm
Lokomotör Sistem
Laminektomi
Lavman
Lenf Düğümlerinin Büyümesi
Loğusa Humması
Laser Tedavisi
Lenfoblast
Lenfoepitelyom
Lenfopeni
Lenfositopoez (Lenfopoez)
Lökodistrofi
Lateral Hipotalamus (Lh)
Lithureteria
Larenjit
Lavman
Laterjik Ensefalit
Loğusaların Sakınacakları İlaçlar Geçen İlaçlar
Laktopoez
Lenf
Leydigom
Leukomyelitis
Lupus Eritematosus
Leğen Kemiği Kırıkları İlk Yardım Ve Tedavi
Laküner Bağ (Gimbemat Bağı)
Lenfosarkom
Lentikon
Laboratory Diagnosis
Lethal
Lökoplazi
Laktobasilus
Lambert Eaton Sendromu
Lenfanjektazi
Limosis
Lymphadenography
Lenfanjit
Lenfom
Lupus Vulgaris
Lipom
Laparoplasti
Laringeal Stridor (Gırtlak Hırıltısı)
Lenfogranttlom
Laryngoscope
Laparotomi
Laringeal Sinir
Labirent
Lagoftalmi
Laringomalazi
Laringospazm
Lenf Sistemi
Large Bowel
Laktasyon
Lipidik
Laboratuvar Testleri
Leptospira
Lohusa Depresyonu
Labirentit
Letarji
Laksatifler Ve Müshiller
Larenjektomi
Leukotaxis
Lumbago (Bel Ağrısı)
Langerhans Adacıkları
Lamina
Laminektomi
Lapsus
Lobektomi
Laktoz
Laf Ora Beden Hastalığı
Laringeal Stridor
Latissimus Dorsi Muskulokutan Flebi
Laktatdehidrojenaz (Ldh)
Lakün
Las (Lenfadenopati Sendromu)
Laserasyon
Lavman
Lifsi Doku (Fıbröz Doku)
Likenifikasyon
Lipidoz
Lipoproteinemi
Lymphocytic Choriomeningitis
Lactose
Latéroflexion
Lissencephalic
Live
Lobular
Logopedia
Lorfan
Lash’S Operation
Laksatif
Lenfadenit
Lenfanjiyektazi
Lenfoit
Lenfositom
Lokalize Hasar
Labetolol
Laparoskopi
Leğen Kemiği Kırıkları
Labferment
Laktoz
Lizin
Lobül
Lökopeni
Latens Dönem
Lactation Atrophy
Laxative Diet
Louis Encephalitis
Labile Hypertension
Lateria
Latrology
Local Symptom
Labor
Laminectomy
Laryngorrhagia
Leguminlvorous
Leishmaniasis
Lesbian
Leukocytosis
Leukoma
Leukosis
Limbic
Lipolipoiıdosis
Liqiiefactive
Iithonephrotomy
Iochiomecra
Loculate
Lousiness
Loxophtkalmus
Lymphangiogram
Lymphatic
Lympogenesis
Lymphopoiesis
Lytic
Macromania
Liquid Paraffin
Lupus Eritematosus
Lenf Düğümü
Larengoloji
Lavaj
Leiomiyom
Lenf Ödemi
Lenfatik
Lenfoadenom
Lenfosarkom
Lipid
Lipom
Lökopeni
Lökore
Lumbago
Lrritabl Kolon
Laband Sendromu
Lâktaz Eksikliği
Laktik Asit
Laktüloz
Lambliazis
Lamivudin
Larvam
Laringeal Sinir Felci
Lemfatik Sistem
Liken
Loğusalık
Lokal Anestezikler Ve Uygulama Şekilleri
Lökoplazi
Lökosit
Lumbago
Leğen Kemiği Kırıkları Belirtiler Ve Görüntüler
Labirentit
Laboratuvar Analizleri
Laktasyon
Laktaz
Laktik Asit
Laktojenez
Lalopati
Lamel
Malformasyon (oluşum Bozukluğu)
Madde bağımlılığı
Multiple Miyelom
Memenin Anatomisi (memenin Gelişimi)
Mesarteritis
Minimal Letal Doz
Mandibula (altçene Kemiği)
Maniphalanx
Meme Kisti
Mineralokortikoit Hormon
Masaj
Meme Farkındalığı
Madura Ayağı
Mide Kanaması Ve Midede Yabancı Cisim
Midede Yabancı Cisim
Mr (magnetik Rezonans)
Mesane Tümörleri
Mitral Hastalıkları
Manus
Micrococcus
Multiparous
Mide Spazmı
Motor Smtrter
Mukus
Müsekkin
Mms
Mikroplar
Madura Ayağı
Makat Gelişi İlk Yardım Ve Tedavi
Makat Gelişi
Miyelopati
Menopoz
Menoraji
Mesane Çıkış Obstrük Siyonu
Meme Rekonstrüksiyonu
Meme Apsesi
Mide Ülseri
Malta Humması
Maksilla (Üstçene Kemiği)
Meme Aylası
Metatarsalji
Metaplastic
Mucomembranous
Mavi Bebek
Megakolon
Mol Gebeliği
Masaj
Metabolizma Hastalıkları
Metroreksi
Meta Atriyal Ablasyon
Mide
Malariotherapy
Megacephalic
Method
Maniyerizm (Yapmacıklık)
Motor Paralysis
Mülayim
Mantar Şeklindeki Papillalar
Meme Protezi
Metabolizma Nasıl Ölçülür?
Mineralokortikoidler Ve Glikokortikoidler
Mucous Nihilism
Mtadura Foot
Manik Depressif Psikoz
Myatonia
Makrolidler
Mamayla Besleme
Maruz Kalma
Masaj
Menstrual Colic
Meme Başı Akıntıları
Metabolizma
Mitoz İnhibitörleri
Milya
Marka İsimleri
Mesenchyme
Myomalacia
Myophonia
Meme Küçültme
Makroşeli
Mitomani
Madura Ayağı
Mastoidit İltihabı
Mastürbasyon
Menenjit
Madura Ayağı
Memenin Anatomik İç Yapısı
Meme Deformitelerinin Düzeltilmesi Başı İnversiyonu
Magnezyum
Melanosit Uyarıcı Hormon
Meningokok
Meyoz
Mezosefali
Mizantropi
Meditasyon
Madness
Magical
Micrometer
Monofactorial
Multiple Myeloma
Myiasis
Myopic
Migren
Mesane Kanseri
Memeyle Besleme
Mahremiyet
Mms Uyancılan
Metal Bağlayıcı Ajanlar
Mide Ağrısı
Meme Verme Veya Biberonla Besleme
Myxedema
Makrotia
Makül
Meme
Mantarlar Ve Mantar Hastalıkları
Menier Sendromu
Mide Ve Onikiparmakbağırsağı Ülseri
Migren
Masaj
Manganez
Memenin Lokalizasyonu
Maloklüzyon
Massoterapi
Megakaryosit
Menadion
Meninjizm
Mezokolon
Mide Sıvısı İncelemesi
Mikrognatizm
Miksoid
Mimik Kasları
Mitral Kapak
Mycobacterium
Meme Hastalıkları
Mandelic Acid
Mental Apparatus
Maladaptive Behavior
Methylene Blue
Mucous Colitis
Mental Development
Morvan’S Disease
Mental Disequilibrium
Monteggia’S Dislocation
Milk Fever
Moist Gangrene
Morbid İmpulse
Macrobiotic
Macrolabia
Macropodia
Malacia
Malaise
Maiarious
Malinger
Malt
Mamm
Mammalgia
Mammary
Mammotomy
Brain Mantle
Manubrium
Marriageableness
Mate
Medial
Medullation
Megalocerus
Melena
Membranaceous
Mening
Menstrual
Mentoposterior
Mesothelium
Mesotitis
Methemoglobin
Methotrexate
Metritis
Metrodynia
Microbiologist
Microlentia
Mithridatism
Mode Of Action
Modifiable
Molding
Molecular
Monad
Monocytosis
Morbus (L.)
Nsaıdter (tam Adlan İle Non-steroidal Anti-inflammatory İlaçlar)
Nipiyoloji
Normosit
Nozofobi
Nöral Krista
Narcosis
Nevrit
Nefes Darlığı
Nasır
Nefret
Neoplazi
Nissl Cisimciği
Noradrenalin
Nöroşirürji
Nephroblastoma
Nosetiology
Nıetafiz
Nöroartritizm
Nöronofaji
Nefesle Dışarı Verilen Gaz
Necatoriasis
Nefes Durması
Nezle 2
Nevrasteni
Nedbeleşme
Nekrofobi
Nesnel Gerçeklik
Nosiseptör
Nörofibrom
Nöromüsküler İğ
Nabothian Cyst
Neurocranium
Nabız
Nefes Alıp Verme Güçlüğü
Natriyemi (Natremi)
Nefrokalsinoz
Nefroloji
Nefroüreterektomi
Niyasin
Nöroglia
Nörohormon
Nükleotit
Nesne İlişkileri Kuramı
Narkoz
Nöroliz
Nöroradyoloji
Saman Nezlesi
Neuranagenesls
Nasır (Filom)
Nikotinamit
Nörokranyum
Nad
Nöroloji
Nefroskleroz
Nodus(Düğüm)
Nörektomi
Nefroz
Natimortality
Nistatin
Nefroblastom
Negatif Pekiştiriri
Nekrofaji
Nevrasteni
Nefes Tutma Nöbetleri
Singer’S Nodes
Natriyüri
Nebulizasyon
Negativizm
Nefes Darlığı
Nöbet
Nicolaier Basili
Nocardia Asteroides
Nuck Kanalı
Nerve Cement
Nutrisyon
Nefes Alıp Verme Egzersizleri
Nekahat
Nezle
Nitrofuranlar
Narkomani
Nefroraji
Nekahet
Neostigmlne
Nikethamide
Nurse
Naboth’S Ovules
Nezle
Nefrit
Nekahat
Nevralji
Nevroz
Normal Memeler
Nefes Testi
Nefes Alıp Verme
Noel Hastalığı
Nezle 3
Npı
Nefes Vermek
Nabız
Nefes Borusu
Nefrit
Nevrit
Nikotin
No Ma
Narkotikler
Nabız
Naboth Kisti
Narkoanaliz
Narkolepsi
Narsisizm
Nedbe
Nefrektomi
Nefrit
Nefrolitotomi
Nefron
Nefropati
Nefropeksi
Nefroptoz
Nefrotomi
Nekrobiyoz
Nekrofili
Nekroz
Neoserebellum
Neostom
Nevraks
Nevrasteni
Nevrit
Nimfomani
Nodül (Düğümcük)
Nozoloji (Nozografi)
Nöroendokrin Sistem
Nörorafi
Nörosekresyon
Nötrofili
Nötropeni
Osteosit
Nörotisizm
Nail Fold
Nasal Hemorrhage
Nervous System
Narcolepsy
Nascent
Nasopharyngeal
Nasopharynx
Natrium (L.)
Naturopath
Necromimesis
Nematode
Nephremphraxls
Nephritic
Nephromegaly
Nephrotomy
Nerve
Neuroblastoma
Neurocyte
Neurofibril
Neurogenesis
Neurologist
Neurosis
Neurosuture
Neuter
Nictitation
Nidal
Nipping
Ret- Racted Nipple
Nitride
Virchow’S Node
Nonspecific
Normoblast
Nosogenesis
Notochord
Nuclein
Nucleoplasm
Nucleus (L.)
Nulliparity
Nummular
Nyctophilia
Nymphohymeneal
Neck Rlgîdity
Nissl’S Stain
Nefopam
Nefridoz
Nevralji
Nidasyon (Yuvalanma)
Nistagmus
Normoblast
Normozomi
Önsüt
Odontoraji
Osteomalasi
Östrojenler
Oligomenore
Otolog Kan Transfüzyonu
Okaliptüs Yağı
Oksijen
Ölüm Belirtileri
Obstetrik
Oftalmi
Oftalmodinamometri
Oksalik Asit
Obez
Okülomotor Kaslar
Oligokromemi
Oligofreni
Ozena
Oskültasyon
Otografi
Öksürük
Otoimmün Bozukluklar
Otopsi
Ödem
Overripe Cataract
Ontraseptif
Ölüm Hırıltısı
Ön Hipofiz Yetmezliği Nedenleri
Omuz Çıkığı İlk Yardım Ve Tedavi
Oidipus Kompleksi
Oligoemi
Önsü
Odontalji
Oksihemoglobin
Out-Patient
Ölüm, Ani Bebek
Öfori
Örümcek Sokması
Oksijen Tedavisi
Orange
Osteoporoz
Odiyoloji
Otozomal Bozukluklar
Otozom
Obstetrik Forseps
Omurga Kırıkları
Olfaktör Sinir (Koku Siniri)
Öğle Yemeği Etkisi
Quadrisection
Oronasal
Otonom Sinir Sistemi
Omurga
Oksitosin
Omuz
Orgazm
Ortopedi
Oleoma
Odontorthosis
Oftalmopleji
Odyometri
Oftalmoskopi
Odinofaji
Orchitis
Öjenik
Olası Komplikasyonlar 2
Osteoartrit
Osteofit
Onam
Odak Noktası
Obstetrik Paraliz (Doğumsal Felç)
Obstriiksiyon
Ovarit (Ooforit)
Osteomiyelit
Ödem
Operasyon
Orak Hücreli Anemi
Ortopedik Şekil Bozuklukları
Oct (Omitm-Karbamil-Transferaz)
Oksipital Kemik (Artkafa Kemiği)
Omfalit
Ortoradyografi
Osteoblast
Otit
Otoerotizm
Optic Atrophy
Occipitalization
Odontology
Omentum Minus
Oophoropexy
Otogenic
Ovarioncus
Oviparity
Oxyosis
Oxytocia
Önlem
Oskullasyon İşlemi
Obliterasyon
Osteokondroz
Osteom
Obtusion Kullanılan
Oligemia
Orchiauxe
Otolithiasis
Ovoplasm
Oxyuricide
Olası Komplikasyonlar
Oliguri
Otopsi
Otoimmün Hastalıklar
Otizm
Oto Antikor
Otoregülasyon
Öksürük İlaçları
Ölüm
Oksiyüriaz
Omurga Ve Hastalıkları
Omurga Kırığı
Oksijenin Vücutta Kullanılmasını Önleyen Durumlar
Omuz Çıkığı
Obtürasyon
Odak
Odditis
Odontoblast
Odontom
Odontopati
Odyoloji
Oksipital Bölge (Artkafa Bölgesi)
Omentum (Gömlek, Epiplon)
Omurilik
Ontojenez
Orşiyalji
Ortopne
Osteoliz
Otohematom
Ovariyojenez
Ovülasyon
Ölfi Yakma (Kremasyon)
Özbenlik
Özofajit
Otizm
Osmic Acid
Quartan Ague
Occupational Disease
Obstetrical Forceps
Old Tuberculin
Quadruped
Quantivalence
Quater İn Die (L.)
Quininoderma
Obsessive Compulsive Neurosis
Oath Of Hippocrates
Oblique
Oblivious
Occipitoparietal
Ochronotic
Octavus (L.)
Odontatrophy
Odontinoid
Odontodynia
Odontoloxia
Odontorrhagia
Olecranal
Oligomelus
Oligotrichia
Omentorrhaphy
Omnivorousness
Omphalic
Oncocyte
Oophoroplasty
Oothecocyesıs
Opening
Ophthalmodynia
Oppllation
Opsomania
Orchiectomy
Oropharyngeal
Orthopantograph
Orthopedic
Oscillogram
Osteetopy
Osteocampsia
Osteochondrous
Osteoclasia
Osteoclasty
Osteogenesis İmperfecta
Otorrhea
Paratiroidektomi
Latent Period
Perityphlic
Photogen
[[Postmalaria]|Postmalaria]]]
Psikoşirürji
Pedicellation
Perineorrhaphy
Phthisis Bulbi
Protozoiasis
Paramastoid
Prostatit
Pulp Chamber
Peotillomania
Peptidolytic
Pneumomycosis
Porcelaneous
Pseudoplegia
Paraurethral
Pott Hastalığı
Patojenez
Pertubation
Pia Mater (L.)
Placentography
Privation
Phagedenoma
Phototoxic
Pleurodynia
Pons-Oblongata
Psellism
Papilla Mammae
Parietofrontal
Pamukçuk
Patojen
Periartrit
Phleboplasty
Phlebotome
Proctitis
Primer Amenore
Paratiroit Bezler
Parezi
Pollaküri
Pliable
Propagation
Ptotic
Phalanges (G.)
Predispozing
Palihgraphia
Paranephritis
Parathyroprivia
Plörektomi
Presipitin
Postmortem Clot
Pelagism
Precipitate
Perimetrit
Pankardit
Perilymphatic
Plasta
Quadrant
Peritonit
Pilor Spazmı
Porfirimin
Perichondroma
Physiepathologic
Parapsoriasis
Poliartrit
Polidipsi
Pakidermi
Protein Metabolizması Bozuklukları
Piyemi
Presipitasyon Tepkimesi
Prıst
Pericystitis
Phantom
Propositus
Pseudocryptorchidism
Panophthalmia
Parathymia
Parathyroid
Pornografi
Psikasteni
Psikozlar
Panhipopituitarizm
Pankreatin
Paramorfizm
Paraproteinemi
Paratiroitler
Paul-Bunnel Testi
Pediyatri
Pozoloji
Prostaglandin
Punch Biopsy
Pectoriloquy
Xray Pelvimetry
Perilabyrinth
Pharyngismus
Pharynoplegia
Raynaud’S Phenomenon
Plasmodium
Pogonion (G.)
Aluminium Hydro- Xide Powder
Preantiseptic
Psychic Tic
Breech Presentation
Osmotic Pressure
Prolifération
Prostatalgia
Pulsus Paradoxus
Punçtum Lacrímale
Pyophthalmia
Pancreatico
Paracentral
Parahepatic
Paranuclear
Paraomphalic
Paratricosis
Portea , Vena
Prostat
Parçalı Kırık
Pençe Eli
Pire Isınğı
Parmak
Parmak İzi
Pire
Pastörizasyon
Pellegra
Pelvis
Perine
Piyodermi
Polikistik Böbrek
Prostaglandinler
Psikoloji Ve Psikiyatri
Psikopati
Psittacosis
Purpura
Paneth Hücreleri
Paragangliyom
Parakuzi
Paraleksi
Paraleıji
Parodontopati
Parotidektomi
Parotis (Kulakaltı Tükürük Bezi)
Parsiyel Tromboplastin Zamanı
Pasteurella
Periodontit
Peritiflit
Pia Mater (Incezar)
Pikomavirüs
Pirojen
Pityaiin
Pityalizm (Siyalore)
Pleksit (Sinir Ağı İltihabı)
Plevra Sıvısı Tahlili
Pnömomediyastin
Pnömotoraks
Poliartrit
Poliglobüli (Hiperglobüli)
Polimasti
Polipoz
Poriyon
Priapizm
Protozoa
Psikodelik
Psoas (Bel Kası)
Ptoz
Parametric Abscess
Penisilidin
Proaktif Etkileşim
Psikanalist
Psikoimmünoloji
Pituitary Adiposity
Postnatal Çare
Pleural Cavity
Postnatal Exercises
Pectorophony
Pedicel
Pedicular
Pediculation
Pediculicide
Pediculosis Corporis
Pedionalgia
Pedobaromacrometer
Pedometry
Peliagrin
Pelvis Minör
Reenfeksiyon
Reil Şeridi
Renal Albuminuria
Regresyon (geriye Dönüş)
Rektüs Kası (doğru Kas)
Anamnestic Reaction
Reetoseope
Radyoloji
Raşitizm
Subcrepitant Râle
Bandl’s Ring
Raynaud Hastalığı
Remisyon
Refleks Yayı
Rheumatismal
Renkli Görme
Ritm Yöntemi
Radikalji
Reajin
Régularisation
Retrogressive
Radyoskopi
Radyoaktif İzotoplar
Radyografi
Reçete
Rescorla-Wagner Modeli:
Renifleur (F.)
Ruam
Radyasyon
Rinovirüs
Represyon (Baskılama)
Recognition
Reverberation
Rhinion
Refleks
Rulo Bantlar (Sargı Bezleri)
Rekalsifikasyon Zamanı
Rektosel
Rectovesical
Restocythemia
Radikülit
Retinol
Loven’S Reflex
Radarterapi
Renkli Görme Kusuru
Rektokolit
Retiküler Oluşum (Ağsı Oluşum)
Radiant Energy
Rehabilitasyon
Redintegration
Renk Körlüğü
Ranuia
Reimplantasyon
Ruduvlidae
Rhesus Faktörleri
Radyodermit
Ragad
Reticulo Endothelial System
Radium
İnfant Mortality Rate
Rahim Ameliyatı
Rauvvolfia Serpentina
Reinnervation
Ren Mobilis
Rinofima
Retikülopati
Oculocardiac Ref Lex
Respiratory
Rhizome
Radyasyon
Refine
Regular
Remedial
Renin
Rinensefalon (Koku Beyni)
Rolando’S Area
Respiratory Function Test
Rodent Ulcer
Respiratory Quotient
Ray
Stress Reaction
Refrigerant
Remediable
Reduce
Reduplicated
Refrigerant
Duodenal Regurgitation
Rennin
Renninogen
Resuscitation
Rudimentary
Romatizma
Radyoterapi
Romatizma
Radyoaktif Elementler
Radyoaktif İyot
Radyoskopi
Rasyonalizasyon
Remisyön
Retiküloendotelyal Sistem
Retinen
Rijidite (Sertlik)
Riketsiyalar
Retrocecal Abscess
Renkkörlüğü
Retrograde Amnezi
Rheumatic Atrophy
Red Blood Celi
Rieder Cells
Raynaud’S Disease
Renal Failure
Rabbeting
Race
Rachiokyphosis
Radiobiology
Radiocurable
Radiorésistant
Radix Linguae
Radix Pili
Râle (F.)
Ranine
Raphe
Rapid
Raptus Hemorrhagicus
Vaccination (Vaccine) Rash
Maternal Mortality Rate
Lecithin/ Sphingomyelin Ratio
Allergic Reaction
Amphoteric Reaction
Antigen-Antibody Reaction
Dopa Reaction
Reaction
İmmune Reaction
Weil Felix Reaction
Reactivation
Reagent
Recall
Recessive
Reconstructive
Rectalgia
Rectoabdominal
Rectocolonic
Reetoseopy
Rectouterine
Recuperate
Recuperation
Reductant
Reductant
Reduplicated
Refleeted
Tendon Reflex
Vesicoureteric Reflux
Household Remedy
Remnant
Removal
Renin
Renointestinal
Repullulation
Resectoscopy
Residue
Artificial Respiration
Rebound
Recalcification
Logy
Receptor
Recess
Recession
Recessive
Recidivism
Recline
Record
Recover
Recovery
Rectal
Rectalgia
Rectified
Reetitis
Reetogenital
Rectophobia
Reetotomy
Rectovaginal
Rectus (L.)
Recurrent
Red
Redness
Reductant
Refined
Spekturum
Sekel
Skleroz
Salpenjit
Sarılık
Sırt
Schistoprosopia
Fisher’s Sign
Spermatozoan
Sinüzit
Sterkobilin
Santrifüj
Sinirsel
Ssion
Saline Fluid
Scintiscanner
Möbius’S Sign
Şok
Safra Kanalı Kanseri
Semene
Sıtma
Siyalolit (Pityalolit)
Subendocardial
Sürgü
Sekretin
Sensibilasyon
Spamodik Astmatiform
Stokes-Adams Atakları
Schizophasia
Scordinema
Semptomları Ve Atkıları
Spondilit
Solucan Ve Kurt Haftalıkları
Sanatoryum
Savunma Mekanizmaları
Scapulohumeral Atrophy
Spondiloz
Secobarbital
Solanoma
Brusfield Spots Nedir?
Staphyloangina
Strablsmometry
Sütfasalazin
Supozituvar
Sıkı Sargı
Spondilit
Seks (Cinsiyet)
Sensory Celi
Spirogram
Semptomları 2
Submukoza
Life Span
Sellülit
Spazmodik
Stylohyoid
Serum Therapy
Sinapis (L.)
Pylo- Ric Stenosis
Safra
Semisideration
Siyatik
Spider Nevus
Spina Ventosa
Sütlü Kahve Lekeleri
Sedatif
Scarificator
Sezaryen Yöntemi
Sekretin
Susceptible
Rasch’S Sign
Spastik Felç
Servisit
Sturge-Weber Sendromu
Sütür
Semptom Ve Sendromlar
Santorini Kanalı
Satirizm
Stafilokok
Stypsis (G.)
Subpulmonary
Sulfapyrldine
Scrotal
Sex
Shortwindedness
Sphenoidal
Sökretuvar
Soğuk Algınlığı
Servikal Spondilozis
Servikal Mukus Yöntemi
Serebral Palsi
Santral Venöz Basınç
Sağlık
Stres Ülseri
Striknin Zehirlenmesi
Stupor
St Vitus Dansı
Subkonjuktival Kanama
Sublimasyon
Sulindak
Süperenfeksiyon
Surfaktan
Susuzluk
Sedimantasyon
Sırt Ağrısı
Sandal Kemik (Kayıksı, Naviküler, Skafoit Kemik)
Sedimantasyon (Alyuvar Çökme Hızı)
Sideremi
Süppozituvar (Fitil)
Serotonin
Strophanthin
Subhepatic
Submaxillary
Syzygiology
Sacrum (L.)
Sanltation
Self
Senna
Seromuscular
Testicular Shock
Stairs Sign
Vaginal Smear
Uremic Snow
Sophomania
Sphygm
Stimulant
Sindirim Yolu
Sendrom
Sirengomiyeli
Sistik
Spondiloz
Safra Kanalı
Sürrenal
Safra Kanalı Tıkanıklığı
Su Çiçeği
Şankır, Sert
Soğuk Yaralanması
Servikalosteoartrit
Sirkadiyen Ritimler
Sinarizin
Servikal Kanser
Servikal Erozyon
Servikal Displazi
Serebrum
Serebrospinal Sıvı
Servikal Smear Testi
Serebral Tromboz
Serebellar Sendrom
Serebral Hemoraji
Serebellum (Beyineik)
Serebellar Ataksi
Serebral Malarya
Selüloz
Selekoksib
Sefuroksim
Santigrada Skalası
Santral Sinir Sistemi
Siproteron Asetat
Siyanokobalamin
Savunma Mekanizmaları
Sistoskopi
Sitokin İnhibitörleri
Sitotoksik T Hücresi
Sitotoksik İlaçlar
Sitomegalovirus
Saç Transplantasyonu
Sağlık Ocağı
Sağlıklı Besinler
Sağlık Riskleri
Sağlığın Geliştirilmesi
Sıcaklık Hastalıkları
Stilbestrol
St John Şifalı Ot
Subakromiyal Bursit
Subakut Sklerozan Panensefalit
Subaraknoid Kanama
Submuköz Rezeksiyon
Sycosis Barbae
Sinerjistik İlaç
Sinovyum
Sistemik Skleroz
Serbest Radikaller
Safrakesesi İltihabı
Salisilatlar
Sedef Hastalığı
Serum
Tam Kalp Bloğu
Tümörler
Tat kaybı
Teşhis Ve Tedavi
Tendoperiostit
Tenya
Tıbbi İnceleme
Tertipara
Trachelology
Traumatic
Taşikardiler
Tentanic
Talipes
Tardiv diskinezi
Tat
Terapötik
Tetracoccus
Trichomonal
Taşikardi
Toksin
Tatlandırıcılar, Yapay
Tiamin
Thrombus (G.)
Talassoterapi
Tonsillitis
Tüberküloz
Tampon
Trichogenous
Turgidization
Tip Ii Iv Hıpersensıtlvite Reaksiyonları
Taksanlar
Tam Ara Kanama
Takvim Yöntemi
Tadalafil
Tarsorafi
Tarsus
Telensefalon
Tonsillitis
Tumorigenic
Tendon Yırtığı
Testis, Şişmiş
Tobaccoism
Takallus
Tasarım İlaçları
Topuk,ağrılı
Timlls Bezi
Talipomamıs (L.)
Thermostat
Trigonocephaly
Tik Dolore
Turnike Nasıl Uygulanır?
Tonom Sınır Sisteminın Fonksiyonlar
Tenosinovit
Tromboz
Temporal Arterit
Topuk
Thanatology
Tubo-Ovarian
Tendon
Temel Yaşam Desteği 2
Tepe (Crown)
Tarsal Tünel Sendromu
Tildem
Tsutsugamushi Disease
Telecardiophone
Temel Yaşam Desteği
Teşennüs
Tuzak Nöropati
Thiopental
Tabes Dorsalis
Tekrarlayan Ateş
Ter Bezi Hastalıkları
Timüs Bezi
Tripanosomiaz
Tabetic Crisis
Tranquillizer
Tavşan Dudak
Tamponlama
Tat Alma Cisimciği
Tendovajinit
Tetanos
Tiazolidinedionlar
Tentürdiyot
Tetani
Takata-Ara Testi
Talyum Zehirlenmesi
Tenotomi
Tibia (Kaval Kemiği)
Tokoferol
Transüda
Taşma (Flooding):
Tepid Bath
Tanderil
Thrombotic
Thyme
Thyropenia
Toxicodermia
Tracheostoma
Tamamlayıcı Tedavi
Tnhibisyon
Toksik
Travma
Testiküler Kordon
Titreme
Kostosternal
Ter Bezleri
Teşhir Hastalığı
Tabes Dorsalis
Talipes Ekinovarus
Tanen
Telekardiyografı
Tendinit
Tenoliz
Tendon Transferi
Testis, İnmemiş
Terapötik Topluluk
Terrnoregulasyon
Taşırma Terapisi
Tüp Biçimli Sargılar
Tek İlk Yardımcı İçin Taşıma Yöntemleri
Testis İltihabı
Tetanos
Tırnak Hastalıkları
Trankilizanlar
Turner Sendromu
Tamamlayıcı Tedaviler
Talamus
Tam İdrar Tahlili
Tampon Uygulamak
Taşiaritmi
Taşilali
Tat Duyusu
Tek Yumurta İkizleri
Telofaz
Temporal Bölge (Şakak Bölgesi)
Tendinit
Tepkisel Davranış
Teratojen
Testis (Erbezi)
Timin
Tinıpan (Kulak Zan)
Timpan Boşluğu
Timpanik Parasentez
Tireoglobülin (Tg)
Tireotoksikoz Krizi
Tiroidit
Tiroit Hormonları
Tohum Kesecikleri
Torakoskopi
Torasentez
Trakea (Soluk Borusu)
Trakeoplasti
Transferrin
Trigliseritler (Tgl)
Trikotilomani
Tripsinojen
Triseps (Uç Başlı Kas)
Trofoblast
Trombositemi
Trombositopati
Tubulus (Borucuk)
Turnike Testi
Tay’S Choroiditis
Thirst Cure
Toxic Headache
Toxic Hepatitis
Tactus (L.)
Talipes Planus
Taphophilia
Tarsorrhaphy
Temperature
Teratomatous
Term
Testosterone
Tetrachirus
Tetramastia
Texis (G.)
Thanatos (G.)
Thelium (L.)
Thermocautery
Thesis (G.)
Thorazine
Throb
Utangaçlık (çekingenlik)
İireterosel
Uremic Amaurosis
Üretroraji
Üretrotomi
Uzun Süreli Hafıza
Ultraviolet Therapy
Üvea Hastalıkları
Uranizm
Üstünlük kompleksi
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu
Ultrason Tedavisi
Uyarılma
Ürik Asit
Uberculotic
Ulcerative Blepharitis
Urea Clearance Test
Üremi
Üççevrimli Antidepresanlar
Uterine Curettage
Ürisemi
Üretrografi
Ürokinaz
Üroloji
Unbum Child
Ulcerative Colitis
Unlversal Donor
Clikus Kruris
Uveit
Uyku Varsanısı
Üreme Sistemi
Upper Extremity
Uyemura’S Syndrome
Ürobilin
Uyurgezerlik
Uyuz
Üreter (Idrar Borusu)
Üretra (Siyek)
Unforeseen Complication
Ureterovaginal
Uçorgan
Uterine Atony
Ultrasound İmaging
Uveoparotidit (Uveoparotit)
Uzaklık İpuçları
Uremic Headache
Uiocolotomy
Uyum Mekanizmaları
Uyluk Epifizinde Kayma
Ürobilinüri
Ulcer Facies
Ülser
Uyuma Yönelik Davranışlar
Ülser
Ürisemi
Ürogerıital Sistem
Unlovulawins
Üriner Sistem (Boşaltım Sistemi)
Üfürüm
Üreterografi
Ürtiker (Kurdeşen)
Urethral Caruncle
Unutkanlık
Ueoileostomi
Uyuşmazlık
Üzengi
Uiosacral
Understain
Unossified
Unutkanlık
Üre Klirensi
Ürobilin
Uterine Contractions
Umbilical Fistula
Ulorrhagia
Uncombined
Ureterogram
Uveosclerltis
Uçuk
Ürik Asit
Ürisanik Artritler
Uyluk Atardamarı
Uyku
Üşüme
Uyuşturucu Zehirlenmesi
Uyarıcılar
Uluslararası Birim (Iu, Biyolojik Ünite)
Unutma
Uyuşturucular
Üreterotomi
Üretropati
Ürolitiyaz
Uric Acid
Upper Arm
Urinary Calculus
Undling
Ula
Ulcerative
Ulcerogenic
Ulna (L.)
Ultravirus
Unconnected
Unconscious
Uniovular
Unofficial
Unwell
Urate
Uremic
Urethritis
Urethrodynia
Urethroplasty
Urethrostenosis
Urinogenous
Uroscopic
Uterosclerosis
Utricular
Uracil Mustard
Urinary Output
Ur
Uzviyet
Üre
Ürtiker
Üç Arter
Uyluk Fıtığı
Uyluk Siniri
Uyarıcı Hormon Fta / Abs Testi
Üçgen Bantların Hazırlanması
Uçuk
Ultrason
Üreter
Uyku İlaçları
Uyuşturucu Maddeler
Üremi
Uzun Etkili Rahatlatıcılar
Ultrasonografî
Us
Utanma
Uvea
Uyanlabilirlik
Uyku
Uyluk Kemiği (Femur)
Uyum
Uyumsuzluk
Uyuşturucu Bağımlılığı
Üre
Üremi
Üreterektomi
Üreterokolostomi
İireterostomi
Üretra Salgısının İncelenmesi
Üretrit
Üretroskopi
Üreyebilirlik
Üridroz
Ürikozüri
Ürobilinojen
Ürografi
Ürperme
Üstbenlik (Süperego)
Uyaran
Uyarantepki Psikolojisi
Uyma
Uzamsal Yerleştirme (Spatial Localization)
Uzun Süreli Potansiasyon
Üst Üste Binme
Ültraviyole Işınları
Urethral Anxiety
Uremic Asthma
Urinary Bladder
Ureteric Catheter
Undifferentiated Cell
Urbnitive Chorion
Uremic Coma
Umbilical Cord
Urethral Diverticulum
Uterine Dropsy
Uterine Fibrillation
Ure
Unavoidable Hemorrhage
Uterine Hemorrhage
Umbilical Hernia
Ueocystoplasty
Ulusional
Urinary İncontinence
Vıp
Vücut Sıcaklığı
Weber Pergeli
Vaquez Hastalığı
Vitaminler
Vazomotor Etkinlik
Virüs
Vldl
Wandering Abscess
Ventricular Septal Defect
Vaginal Touch
Vücut Kokusu
Vajinit
Vazodilatör İlaçlar
Vestibüler Sinir
Vestibüler Keseler
Vocal Apparatus
Vacuolization
Van Komisin
Vaskülit
Vektokardiyografi
Veneroloji
Viseralji
Vulvovajinit
Wetting Agent
Wood Alcohol
Whartonitis
Vücut Dismorfık Bozukluğu
Vücut İmgesi
Vagotomi
Valviilopati
Varsam (Halüsinasyon)
Ventromedial Hipotalamus
Vagal Attack
Water Bed
Ventriculus Sinister
Vazodilatasyon
Vajinit
Varikosel
Varus Deformitesi
Villüs
Viroloji
Velocity
Wavelength
Varoluşçu Psikoterapi
Varis Kanamaları İlk Yardım Ve Tedavi
Vater Ampullası
Vesica Duplex
Vulva
Varis Ülseri
Ventilasyon (Havalanma)
Verem
Volhard Testi
Waldeyer Lenf Halkası
Western Blot Testi
Wuchereriasis
Vasküorilasyon
Vagotoni
Villiferous
Wilson Hastalığı
Vajinal Akıntılar
Vincent’S Bacillus
Vasoepididymostomy
Weber Yasası
Valvül (Kapakçık)
Visuoauditory
Valgus
Wright Reaksiyonu
Venoclysis
Virile
Vagotomi
Vakum (Vakum Ekstraktör)
Vitaminler
Viscerogenic
Voluptuous
Walking
Vulvektomi
Visceromegaly
Vulvismus
Xiphocostal
Volvunus
Vulva
Ventrotomy
Vesical
Vitiliginous
Wakefullness
Wen
Xanthophyil
War Neurosis
Vurgun
Vulva Hastalıkları
Vertikal Muskulokutan Rektus Abdominus Flebi
Vakuol (Koful)
Vektör (Taşıyıcı)
Vezikül
Vulvit
Vücut Ağırlığı
Vücut Dışı Kan Dolaşımı
Wrisberg Ara Siniri
Veri Yönelimli Öğrenme
Valerianic Acid
Water Balance
Volkmann’S Contracture
Vitreous Humor
Vestibular System
Weil-Felix Test
Venereal Ulcer
Vaccine
Vagina Synovialis Tendinis
Vallecula Unguis
Valval
Varlcelllfonn
Variolization
Variolovaccine
Vasa Vasorum
Vasculogenesis
Vasectomy
Vasodilatation
Vasoneurosis
Vasostimulant
Vasovasostomy
Veil
Venacavography
Venenation
Venopressor
Ventllate
Ventriculitis
Ventriculoscope
Veratrum Viride
Vemal
Vesicant
Vesicourethral
Vesiculectomy
Veterinary
Vial
Vibrocardiography
Viper
Virago
Virgin
Viriligenic
Vitamin D
Vomitus (L.)
Vox Cholerica
Vulvovaginitis
White Wax
Weariness
Wooden
Wool
Wormseed
Xanthinuria
Xanthogranuloma
Xenodiagnosis
Xenograft
Xenophobia
Wax Paper
White Patches
Vücut Üzerindeki Uzun Dönem Etkileri
Vezikül
Vücut Sıcaklığı
Virüstür (Rsv)
Vık
Vajinizm
Varis
Vazodilatatör
Vagina Hastalıkları
Varis
Vazopressörler
Veba
Virüsler
Vitiligo
Varis Kanaması
Virüs
Vagus Siniri
Vajinalit
Vajinal Lavaj
Vajinizm
Vakum Tedavisi
Valgus Deformitesi
Valin
Valvülektomi
Valvüloplasti
Variolasyon
Varis
Variyoloit
Varol Köprüsü (Pons)
Varus
Vaskülarizasyon
Yılan Sokmasında Zehirlenme Belirtileri
Yapay Gözyaşı
Yellovv Blindness
Yüz Kızarması
Yanma Ve Yanıklar
Yabancılaşma
Yalancı Erdişilik (psödohermafroditizm)
Yapay Dölleme
Yersin Basili
Yatkınlık
Yürüyüş
Yarım Daire Kanalları
Yutak Salgısının İncelenmesi
Yağlar
Yapay Anestezi
Yürüme
Yüz Siniri
Yorum
Yırtılma (Laceration)
Yaş 2
Yay Bacak
Yapışık İkizler
Yapışkan Şerit
Yanılgılar
Yılancık
Yeni Doğan Bebeğin Bakımı
Yanak Kemiği Ve Cistçene Kırıkları İlk Yardım Ve Tedavi
Yakı Reaksiyonu
Yapay Kalp Kapağı
Yara
Yassı Solucanlar
Yükleme Eğrisi
Yarılanma Ömrü
Yapay Beslenme
Yanlış Negatif
Yenidoğanın Anomalileri
Yutma Güçlüğü
Yüzücü Kaşıntısı
Yakınmalar
Yalancı Varsam
Yumuşak Damak
Yapı Geçerliliği
Yaw
Yaşlanmanın Pratikteki Etkiler
Yara
Yapay Tüktük
Yüz Felci
Yeni Doğan Bebeklerde Görülen Kansızlık
Yumurtalık
Yapay Bağlantı
Yetenek
Yuvarlak Tampon
Yoksunluk Sendromu
Yumuşak Şankr
Yanık
Yanılsama
Yaws
Yenidoğan
Yükleme, Besin
Yüksek Ateşin Düşürülmesi
Yapay Solunum
Yaşlanma
Yoğunluk
Yutak
Yapay Uzuv
Yıldırımdan Nasıl Korunuruz?
Yaralı Taşıma
Yaşlanma
Yüz Estetiği
Yatkınlık
Yutma
Ya Hep Ya Hiç İlkesi
Yüz
Yolculuktan Önceki Aşı Programı
Yellow Fever
Yüzen Kaburgalar
Yassı Solucanların Yaptığı Hastalıkları
Yıldırımdan Korunma
Yuvarlak Pencere
Yılancık
Yer Kuramı
Yolk Sac
Yaş Evreleri
Yatak Banyosu
Yatak İstirahatı
Yatak Yarası
Yatak Yaralarının Önlenmesi
Yanıklar
Yaygın Hasar
Yapay Kalp
Yarık Dudak Ve Damak
Yeme Bozuklukları
Yüksek Ateş
Yabancı Cisimler
Yaşlılık
Yaygın Kullanma
Yaradan Dışarı Çıkmış Kemik Yoksa
Yanak Kemiği Ve Cistçene Kırıkları
Yavaş Nabız
Yayma
Yenidoğanın Genital Krizi
Yeni Aile Modelleri
Yer Değişmezliği
Yön Değiştirmiş Saldırganlık
Yelow Wax
Yabancılaşma
Yaş
Yaş Lekeleri
Yatağa Bağımlı
Yatak Islatma
Yumuşak Diyet
Yapay Solunum
Yapay Böbrek
Yapay Tatlandırıcılar
Yardımla Üreme
Yöntemi
Yatak,ortopedik
Yağ Asitleri
Yağlı Karaciğer
Yiyecek Katkı Maddeleri
Yiyecek Duyarlılığı
Yüzücü Kulağı
Yüzen Böbrek
Yüz Tiki
Yanlış Pozitif
Yalancı Ses Teli
Yapay Solunum (Hayat Öpücüğü) Ve Metotları
Yara Bantları
Yukarı Kaldırma Askıları
Yanıklar
Yemek Borusu
Yenidoğanın Hemolitik Hastalığı
Yumurtalık Ve Ovulasyon
Yüz
Yüz Felci
Yıldırımdan Nasıl Korunulur?
Yüksek Voltaj Riskiyle Yaşamak Nasıl Bir Duygudur?
Yangınlar
Yılan Sokması
Yiyecek Zehirlenmeleri
Yadsıma
Yalancı Eklem (Psödoartroz)
Yalancı Gebelik
Yanak
Yanak Kası
Yan Dolaşım
Yanılsama
Yapay Anüs
Yapay Böbrek
Yapay Hlbernasyon
Yapay Solumun
Yapışma (Aderans)
Yardımcı Ve Baskılayıcı T Lenfositleri
Yas
Yaşam İçgüdüsü
Yeniden Eğitme
Yok Saymak
Yumurta
Yumurtalık Hormonları
Yumuşatıcılar (Emolyan)
Yuvarlak Solucanlar
Yükleme Testi
Yüz
Xyy Sendromu
Yansıtma
Yapay Zeka
Yaş Gerilemesi
Yol Çözümlemesi
Yukarıdan Aşağıya Süreçleri
Yükseltme
Young Adult
Yanhidrosis
Yphilis Economica
Yawn
Yawning
Yeast
Yeasty
Yellow
Yerba (Î.)
Yersinia Pestis
Yersinia Pseudotuberculosis
Yoğurt (T.)
Yohimbine
Yolk
Zoonoz
Zoofili
Zymogenic Cells
Zeoscope
Zoogeography
Zoogony
Zoohormone
Zootechnics
Zymase
Zymogen
Zihinsel Temsiller
Zehirlenme
Zeka
Karbon Monoksit Zehirlenmesi
Zagari’s Disease
Yersinia
Zoografting
Zoophilia
Zygomaticotemporal
Zona
Zehirler Vücuda Nasıl Girer
Zekâ Bölümü (Intelligence Quotient-Iq)
Zihinsel Yorgunluk
Zoning
Zorlu Visal Kapasite
Zigoma
Zinc Bacitracin
Zoni Bodies
Zonııle
Zoomania
Zihinsel Alıştırma
Zeisian Sty
Zinc
Zincoid
Zonulotomy
Zoosperm
Zootoxin
Zygomatic
Zygote
Mental Retardation
Zihinsel Rotasyon
Zeism
Zoologist
Zymolysis
Zoochemistry
Zooprophylaxis
Zoopsi
Zoanthropic
Zooparasite
Zoster Femoralis
Zayıflama
Zeka
Zar Potansiyeli
Zein
Zoetic
Zymoplastic
Zehirli Bitkiler
Zayıflık
Zonesthesia
Zygal
Zona
Zirai İlaçlar
Zatürree
Zomotherapy
Zona Pellucida
Zonal
Zafiyet
Zirai İlaçlar Güvenilir Midir?
Zenker’S Degeneration
Zarların Yapay Rüptürü
Zatülcenp
Zehirlenme
Zeka Yaşı
Zollinger-Ellison Syndrome
Zone
Zooerastia
Zoogenesis
Zoogenous
Zoopery
Zoster (G.)
Zygoma (G.)
Zyınogenesis
Zymolytlc
Zayıflatılmış
Zehirlenme
Zehirlenmeler
Zeka Testleri
Zehirler Nasıl Etkinlik Gösterir
Zar
Zatürree (Pnömoni)
Zehir
Zeka
Zigomatik Kemik (Elmacık Kemiği)
Zigot
Zona (Herpes Zoster)
Zoofobi (Hayvan Korkusu)
Zooprofilaksi
Zührevi Hastalıklar
Zamansal Perdek Kuramı
Zeka Bölümü
Zihinsel Canlandırmalar
Zihinsel Model
Zehirlerin Etki Mekanizmaları
Akut Zehirlenme
Zonular Cataract
Zambesi Fever
Zeisian Glands
Zangemeister’S Test
Zambesi Ulcer
Zeiosis
Zelotypia
Yersinia Enterocolitlca
Zero
Zincalism
Zingiber
Zoanthropy
Zoic
Zona (L.)
Zonifugal
Zonular
Zonulitis
Zoobiology
Zoodermic
Zoogonous
Zoograft
Zoography
Zoolagnia
Zoology
Zoonosis
Zooparasitic
Zoophagous
Zoophobia
Zooplasty
Zoopsia
Zoosadism
Zoospermia
Zootomy
Zoster Brachialis
Zosteriform
Zygocyte
Zygodactyly
Zygomaticofrontal
Zygosis
Zygotic
Zyme (G.)
Zymogenic
Zymoid
Zymolite
Zymology
Zymose
Zymosis
Zatürree
Ziehl-Neelsen Stain: